TTBC Senior Eagles Lose Their First Game of the Season to Unicorns White

TTBC Eagles Seniors 3- 11 Unicorns White

[coaches recap]

For the next Eagles game, see information on the Calendar page.